no-img

مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

adsads

ادامه مطلب

ZIP
زمين شناسي مختاران
zip
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵

زمين شناسي مختاران


فرمت : WORD                      تعداد صفحه :۵۳

زمين شناسي مختاران

۷- بررسي و ارزيابي كيفي بنام قرضه

بنام قرضه مورد نظر در طراحي آبخيزداري عمدتا شامل منابع سنگي و خاكي است كه در اجراي انواع سازه هاي خاكي و سنگي بكار مي روند. در حوزه مورد مطالعه به لحاظ منابع فوق محدوديتي وجود ندارد زيرا هم به لحاظ حوزه و هم به لحاظ تنوع واحدهاي زمين شناسي به اندازه كافي منابع فرق در دسترس مي باشند. (نقشه منابع قرضه پيوست) منابع سنگي به صورت سنگ لاشه با قابليت چكش خواري مناسب نبوده و تفاوتهايي در آن ها ديده مي شود لذا استفاده از آنها را اولويت بندي نموده و به شرح ذيل معرفي مي گردد.

۷-۱ منابع سنگي:

۷-۱-۱ سنگ لاشه:

مقاومت و استحكام قابل ؟ و خاصيت چكش خواري و بلوك دهي از خصوصيات منابع سنگ لاشه مي باشد. در حوزه مورد مطالعه سنگهاي آهكي نوموليتي ۰ئوسن (En)، سنگهاي داسيتي (Ed)، انواع سنگهاي آندزيتي (ah, aa, ao) سنگهاي ميكروديوريتي (Eda)، در اولويت مي باشند. اين واحدهاي سنگي از لحاظ فاليتولوژيكي و مقاومت از استحكام لازم و قابل قبول برخوردار مي باشند.

در اولويت بعدي واحدهاي سنگي شامل ماسه سنگ و مارن ائدسن (Ems)، ماسه سنگ و شيل و اسپليت (kssp)، برش و آگلومرا (Ebr)، گابرو (gb)، و آميزه هاي رنگين (cm) مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.

۷-۲ منابع خاكي

منابع خاكي شامل شن، ماسه، مخلوط همگن (درشت دانه و ريز دانه)، رس (ريزدانه) مي باشند كه هر يك كاربرد خاص در اجراي سازه هاي مختلف دارند.

۷-۲-۱ مخلوط همگن

اين نوع مصالح خاكي كه مخلوط مناسبي از خاكهاي ريز دانه با تراكم پذيري بالايي مي‌باشند جهت اجراي سازه هاي خاكي كه به صورت همگن و بدون هسته رسي مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند. از ويژگيهاي اين مصالح بافت مناسب و خاصيت تراكم پذيري قابل جزل و نيز مقاومت و استحكام جنس و شكل دانه ها مي باشد. عناصر تشكيل دهنده بايد از دانه هاي مقاوم و زاويه دارد و در اندازه مناسب مي باشند. همچنين مواد ريز دانه بايد از خاصيت چسبندگي كافي برخوردار باشند.

در حوزه مورد مطالعه به سبب گسترش زياد نشسته هاي آبرفتي دوران چهارم كه به لحاظ بافت دانه بندي از تنوع لازم برخوردار هستند اين مصالح به ميزان كافي در سرتاسر حوزه قابل دسترسي بوده و لذا مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. انجام آزمايشات مكانيك خاك به منظور تعيين گروه خاك (طبقه بندي يونيفايد) پيشنهاد مي گردد.

رسوبات آبرفتي كه براي اين منظور پيشنهاد مي شوند عبارتند از: آبرفتهاي مخروط افكنه اي قديمي (Qf1)، آبرفتهاي پادگانه قديم (Qt1) و رسوبات آبرفتي جديد (Q1t2)

۷-۲-۲ شن و ماسه

مصالح شن وماسه اغلب براي تهيه ملات سيمان و بتن در اجراي سازه هاي سنگي ملاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مصالح بايد اول از دانه بندي قابل قبول برخوردار باشند وثانيا جنس دانه ها از سنگهاي مقاوم تشكيل شده باشند و مواد ريزدانه سليسي و ماسه اي در آنها ناچيز باشد رسوبات بسته رودخانه اي عهد حاضر (Qal) براي اين منظور معرفي گردند. اكثرا رودخانه ها و سيل هاي بزرگ مناطق شمالي تا شمال غربي و همچنين جنوب غربي حوزه تقريبا ويژگيهاي فوق را دارا مي باشند.

۱-۲-۳ منابع ريز دانه (رس)

مصالح ريزدانه معمول در اجراي هسته هاي رسي سازه هاي خاكي (بندهاي خاكي) مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نوع مصالح خاكي بايد از چسبندگي لازم برخوردار باشند. در حوزه مورد مطالعه خاكهاي رسي با ويژگيهاي فوق به وفور يافت نمي شود و در اين زمينه محدوديت وجود دارد. رس خالص به صورت مستقل در نشسته هاي نئوژن ديده نمي شود بلكه بيشتر به صورت مارتهاي تئوژن است كه حاوي مقدار گچ نيز مي باشند (واحد Ngm))  و لذا براي مصارف فوق مناسب نمي باشند از نهشت هاي آبرفتي انتهايي دشت مختاران در محدوده دشت سرپوشيده كه اغلب مناطق زراعي در آنها قرار گرفته اند و در حاشيه دق (رسوبات جلگله رسي) تا حدودي قابل استحصال هستند. علاوه بر اين در محدوده دشت كوچك شمال شرقي واقع در جنوب روستاي قلعه كبوده كه از رسوبات نسبتا ريز دانه تشيكل شده است مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

۸- برري واحدها، تيپ ها و رخساره هاي ژئوموفرلوژي

در حوزه مورد مطالعه بر اساس مشاهدات صحرائي و با استفاده از عكسهاي هوائي و تصاوير ماهواره اي ۴ حوزه ژئومرفولوژيكي شامل كوهستان، تپه  ماهور، دشت سرو پلايا در قالب ۵۰ تيپ و ۱۰۶ رخساره ژئومرفولوژيكي شناسايي و در نقشه تفكيك گرديده اند شامل ۲۲ تيپ در قالب ۴۰ رخساره در واحد كوهستان، ۲۳ تيپ در قالب ۵۲ رخساره در واحد ثبه ماهور، ۳ تيپ در قالب ۱۰ رخساره در واحد دشت سر و تيپ در قالب ۴ رخساره در واحد پلايا مشخص شده اند.

در تعيين وتفكيك تيپ ها اساس كار تشابه ليتولوژيكي واحدهاي زمين شناسي بوده است به طوري كه كيتولوژيهاي مشابه در يك تيپ قرار گرفته اند. درباره تفكيك رخساره هاي ژئومرفولوژي در داخل هر تيپ به طور جداگانه و با توجه به برداشتهاي صحرائي و فتوژئولوژي عكسها هوائي و تصاوير ماهواره اي منطقه ونقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي مورف هاي غالب به  صورت يك پلي گون تفكيك گرديده و به آنها كد سه رقمي كه شامل كد واحد، كه تيپ و كد رخساره مي باشد داده شده است. در ارتباط با نحوه نمگذاري رخساره ها سمي شده است با هماهنگي بين ساير گروههاي مطالعاتي پروژه و با استفاده به كتاب ژئومرفرلوژي كاربردي دكتر احمدي كد بنديها صورت گيرد. از نقشه اي توپوگرافي به منظور تفكيك واحدهاي ژئومرفرلوژيكي كوهستان، تپه ماهور، دشت سر و پلايا و همچنين فاكتور شيب و جهت شيب در اين رابطه استفاده شده است.

گسترش و ساخت رخساره هاي ژئومرفولوژي به صورت جداول پيوست آورده شده است.

۸-۱ واحد كوهستان:

۸-۲ واحد تپه ماهور

بخش اعظم حوزه مورد مطالعه را واحد تپه ماهوری تشکل می دهد. با توجه به اینکه انواع لیتولویهای مختلف در این واحد وجود دارد به لحاظ مرفولوژیکی تفاوت های بارزی در آن مشاهده می شود به عبارت دیگر ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای زمین شناسی و شرای توپوگرافی مانند میزان ارتفاع، شیب و جهت شیب باعث شده است تا در تیپ های مختلف این واحد رخساره های متنوعی ایجاد شوند.

به طور کلی در واحد تپه ماهور انواع سنگهای آذرین شامل امزیه های رنگین، سنگهای بازیک و اولترا بازیکی، انواع فیلبیت ها، سنگهای ماسه و شیلی و مارنی، رسوب کفگر مرائی و یانی نئوژن و انواع توف ها و و نهشسته های آبرفتی دوران چهارم به چشم می خورند. با توجه به وجود لیتولوژیهای تقریبا مشابه  و در نظر گرفتن مجموعه آنها در قالب یک تیپ لیتولوژیکی در واحد تپه ماهور تعداد ۲۳ تیپ شناسایی و تعیین شده است. در تیپ های فوق تعداد ۵۲ رخساره ژئوموفولوژی مشخص گردیده که اغلب با توجه به شرایط منطقه مرفولوژی رخنمون سنگی دارند.موضوعات :
رشته کشاورزی
ads

درباره نویسنده

admin 19251 نوشته در مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید